• Registration
 • 00:00
 • Song Title
  Duration
  Price
 • 1
  Ahimsa
  05:13
  $0.10
 • 2
  Satya
  06:09
  $0.10
 • 3
  Asteya
  02:45
  $0.10
 • 4
  Brahmacharya
  02:53
  $0.10
 • 5
  Aparigrahah
  04:37
  $0.10
 • 6
  Saucha
  01:14
  $0.10
 • 7
  Samtosha
  00:55
  $0.10
 • 8
  Tapas
  00:51
  $0.10
 • 9
  Svahyaya
  01:08
  $0.10
 • 10
  Isvarapranidhanani
  01:02
  $0.10
 • 11
  Asana
  04:41
  $0.10
 • 12
  Pranayama
  04:05
  $0.10
 • 13
  pratyahara
  05:18
  $0.10
 • 14
  Dharana
  05:44
  $0.10
 • 15
  Dhana
  05:06
  $0.10
 • 16
  Samadhi
  07:29
  $0.10